Policy

 

Arbetsmiljöpolicy

Inom ProAccess Sweden AB bedriver vi höghöjdsarbeten och därmed förenlig verksamhet.

Denna verksamhet innebär inte några större arbetsmiljörisker, och vi klarar de krav på verksamheten som uppställs i lagar och myndigheters föreskrifter. Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.

Arbetsmiljön i ProAccess Sweden AB ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en utav förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt, och närmaste högre chef ska informeras när befogenheterna inte räcker. 

Även varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl. 

Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö. 

Vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan art att teknisk, medicinsk eller psykosocial expertis behöver anlitas, och i sådant fall ska de nödvändiga åtgärderna vidtas i den mån detta är möjligt.

 

Miljöpolicy

ProAccess är ett modernt och framtidsanpassat tjänsteföretag som skall ligga i framkant gällande kvalité, miljö och arbetsmiljö. 

Företaget och alla anställda skall i grunden följa svensk lagstiftning men ständigt sträva efter att göra ett så litet miljöavtryck som möjligt i våra projekt och interna aktiviteter i så väl val av varor, transporter, förvaring, användandet som vid destruering/återvinning. 

Bolagets sätt att implementera detta som en naturlig del i vår verksamhet är att den finns med som en del i vår SJA mall. 

Kvalitetspolicy

Kvalitetsledning är en integrerad del av vår verksamhet. Vi ska alltid arbeta i enlighet med gällande lagar, föreskrifter, standarder och övriga krav som ställs i vår verksamhet. Alla ska följa vårt kvalitets­ledningssystem. Enhetliga och effektiva arbetsmetoder och processer, gemensam förståelse av roller och ansvar och en önskan om kontinuerliga förbättringar i hela verksamheten ska bidra till att vi når våra mål och uppfyller våra egna, våra kunders och ägares kvalitetskrav. 

Vi åtar oss att följa alla tillämpliga krav som ställs på oss 

Policyn är som grund för att sätta kvalitets mål för verksamheten. (ISO 9001 5:2) 

Kvalitetsmål:  

  • Följa våra processer och rutiner 
  • Skriva, följa upp och lära av kvalitetsavvikelser 
  • Rätt kompetens i våra projekt 
  • Arbetsplatsträffar 
  • Affärsplan och budgetarbete 
  • Styrkort 
  • Protokollförda ledningsgruppsmöten 
  • Uppdragskort