Reparbete – en säker arbetsmetod

ProAccess har tillsammans med andra branschföretag svarat på Arbetsmiljöverkets inspektör Ulf Boströms kommentarer gällande arbete i rep.

Efter att ha tagit del av den artikel som Aftonbladet idag publicerat om reparbete känner vi som landets största aktörer inom branschen för reparbetare (Klätterservice, Klätterteknik & ProAccess) oss manade att upplysa allmänheten om vad reparbete är och dess olika aspekter. Vi tycker att artikeln ger en ofullständig bild med orättvis kritik mot branschen för professionella reparbetare i Sverige.

Utifrån statistik från AV kan vi inte se att reparbete skulle vara osäkert, snarare tvärtom. Olyckor från lift och ställning är överrepresenterade. Därför vill vi argumentera att reparbete både garanterar och upprätthåller säkra arbetsförhållande. Vi har inte funnit något evidensbaserat som skulle styrka det motsatta.

Vi arbetar ofta i miljöer där det inte är möjligt med gemensamma skyddsåtgärder utan valet står mellan lift, ställning eller rep. Återigen vill vi hävda att det inte finns något evidensbaserat som säger att reparbete är farligt. Statistiskt är det tvärtom.

Vi arbetar endast då vi undanröjt alla risker enligt riskanalysen. Finns det obehandlade risker, eller om förhållandena inte är att bedöma som säkra, så jobbar vi inte. Därav är risken för fallande verktyg eller att inte kunna undsätta en skadad reparbetare, som beskrivs i artikeln, obefintlig. De ergonomiska aspekterna har i Arbetsmiljöverkets granskning visat sig ha positiv påverkan på arbetsmiljön, tvärtom mot vad som sägs i artikeln, då reparbetaren kan anpassa arbetspositionen i större utsträckning.

Klätterservice, som är en av ett tiotal företag i branschen i Sverige, har under 2017 granskats av Arbetsmiljöverket. Verket har undersökt om åtkomst med rep är förenligt med rådande lagstiftning. Efter att Arbetsmiljöverket fått svar på samtliga frågeställningar stängdes ärendet efter att vi uppnådde samtliga ställda krav godkänt resultatet.

Vi uppmuntrar till fortsatt dialog om dessa frågor då vi som verkar inom branschen för reparbete i Sverige värnar om dess utveckling och allmänhetens uppfattning. Både för att öka säkerheten i byggbranschen men också för att minska risken för missuppfattning.

Våra företag är medlemmar i de internationella branschorganisationerna IRATA & SPRAT och följer dess riktlinjer för att utföra reparbete på ett säkert sätt.

Klicka här för att läsa artikeln på Aftonbladet.


Anton Torsholm, VD Klätterservice AB
Magnus Nordström, VD Klätterteknik AB
Fredrik Nilsson, VD ProAccess